Річний звіт керівника за 2020 - 2021 н.р.

Традиційно по закінченню чергового навчального року керівник навчального закладу підбиває підсумки роботи усього колективу школи. Вчителі, батьки, лідери учнівського самоврядування, громадськість міста є активними слухачами звіту директора школи. Вони дають оцінку діяльності керівника на посаді протягом 2020-2021 навчального року.

Як директор навчального закладу, у своїй діяльності протягом звітного періоду я керувалась Статутом школи, Правилами внутрішнього трудового розпорядку, посадовими обов'язками директора школи, законодавством України, Освітньою програмою розвитку закладу освіти, іншими нормативними актами, що регламентують роботу керівника закладу загальної середньої освіти.

/Files/images/gruden_2017/IMG_5584.jpg

Роботу закладу освіти у 2020-2021 навчальному році було спрямовано на:

 • удосконалення системи управління школою, системи методичної роботи;
 • продовження роботи над проблемою особистісно-орієнтованого навчання та виховання школярів;
 • створення належного освітнього середовища для учнів, які навчаються за новим Державним стандартом;
 • підвищення ефективності роботи педагогічних працівників, якості та результативності навчальних досягнень учнів.

Проблеми, над якими працював педагогічний колектив школи:

 • Науково-методична проблема: «Впровадження технологій колективного творчого навчання та виховання в умовах роботи школи».
 • Педагогічна проблема: «Формування і розвиток ключових компетенцій вчителя в системі сучасної креативної системи з використанням медіа-освітніх технологій».
 • Виховна проблема: «Розвиток творчого потенціалу вчителя і учнів шляхом впровадження педагогічних технологій та модернізованого змісту».

Головними завданнями, над якими працював колектив протягом навчального року, були:

 • керуватися нормативними документами щодо викладання навчальних дисциплін;
 • удосконалювати роботу по впровадженню профільного навчання в старших класах з урахуванням потреб та здібностей учнів;

Актуальним завданням педагогічного колективу є формування в учнів компетенцій:

 • бути гнучким, мобільним, уміти інтегруватись у динамічне суспільство, презентувати себе на ринку праці;
 • критично мислити;
 • використовувати знання як інструмент для розв'язання життєвих проблем;
 • генерувати нові ідеї, приймати нестандартні рішення й відповідати за них;
 • володіти комунікативною культурою, вміти працювати в команді;
 • уміти виходити з будь-яких конфліктних ситуацій та уникати їх;
 • цілеспрямовано використовувати свій потенціал як для самореалізації у професійному й особистісному плані, так і в інтересах суспільства, держави;
 • бути медіаграмотним, уміти здобувати, аналізувати інформацію, отриману з різних джерел, застосовувати її для індивідуального розвитку й самовдосконалення;
 • бережливо ставитися до свого здоров'я і здоров'я інших як найвищої цінності;
 • бути здатним до власного вибору з численних альтернатив, що пропонує сучасне життя.

Таким чином, пріоритетний напрям розвитку особистості, яка здатна до самоактуалізації, творчого й критичного сприйняття світу та соціально значущої діяльності, лежить у площині вирішення проблем формування та розвитку життєвої компетентності особистості учня та вчителя, технологізації цього процесу.

Школа бачить своє завдання не тільки в тому, щоб дати знання учням, а й у тому, щоб виявити їхні здібності, навчити використовувати освоєні знання для вирішення практично-пізнавальних, ціннісно-орієнтаційних, комунікативних завдань та проблем.

Завдання: створення освітнього середовища, яке забезпечує формування компетентного випускника, здатного до:

 • успішної майбутньої життєтворчості;
 • особистісного та професійного самовизначення.

У школі також постійно ведеться систематична робота щодо реалізації статей Декларації, прийнятої ООН, Закону України «Про охорону дитинства», враховуються психологічні особливості кожного учня, формується інтерес до здорового способу життя.

Співпраця вчителів і учнів та їх батьків спрямована на забезпечення рівного доступу школярів до якісної освіти, її демократизації та гуманізації, удосконалення сучасного уроку на основі особистісно зорієнтованої педагогіки, навчання учнів учитися з урахуванням їхніх потреб та здібностей, формування їх життєвих компетентностей, що означає:

 • залучення учнів до соціального досвіду та соціальної зрілості;
 • здатності до безперервного навчання протягом життя, вміння самостійно розподіляти свій час, організовувати роботу, користуватися джерелами інформації, відбирати інформацію об’єктивну.

Освітній процес у закладі організовано за денною, індивідуальною, сімейною, інклюзивною формами навчання, що забезпечує право кожної дитини на рівний доступ до освіти.

В умовах карантинних обмежень у періоди з 15.10.2020 по 06.11.2020, з 11.01.2021 по 22.01.21 та з 22.03.2021 по 07.05.21 учні закладу освіти навчалися із використанням технологій дистанційного навчання.

Кiлькiсть переглядiв: 267

Коментарi