Положення

про методичну раду

Бориспільської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 3

Загальні положення

Методична рада створюється в цілях координації діяльності структурних підрозділів методичної служби НЗ.

Рада є колективним суспільним органом, об'єднує на добровільній основі педпрацівників НЗ.

Рада є консультативним органом з питань організації методичної роботи в НЗ.

Методична рада в своїй діяльності дотримується Конвенції про права дитини, керується законами України, рішеннями уряду України, органів управління всіх рівнів з питань навчально-виховної, методичної, дослідно-експериментальної і проектно-дослідницької діяльності, а також Статутом і правовими актами школи.

Завдання діяльності методичної ради

Методична рада створюється для вирішення наступних задач, покладених на навчальний заклад:

- координація діяльності методичних об'єднань і інших структурних підрозділів методичної служби НЗ, направленої на розвиток методичного забезпечення освітнього процесу;

- розробка основних напрямів методичної роботи НЗ;

- формування мети і задач методичної служби НЗ;

- забезпечення методичного супроводу навчальних програм, розробка навчальних , науково-методичних і дидактичних матеріалів;

- організація дослідно-пошукової, інноваційної і проектно-дослідницької діяльності в НЗ, напрямів на освоєння нових педагогічних технологій, розробку авторських програм, апробацію навчально-методичних комплексів і т.д.;

- організація консультування педпрацівників НЗ. по проблемах вдосконалення професійної майстерності, методики проведення різних видів занять і їх навчально-методичного і матеріально-технічного забезпечення;

- розробка заходів щодо узагальнення і розповсюдження педагогічного досвіду педпрацівників НЗ. .

- участь в атестації педпрацівників НЗ..

- проведення педагогічних і методичних експериментів по пошуку і апробації нових технологій, форм і методів навчання;

- професійне становлення молодих (початківців) викладачів;

- виявлення, узагальнення і розповсюдження позитивного педагогічного досвіду творчо працюючих вчителів;

- організація взаємодії з іншими навчальними закладами, науково-дослідними установами з метою обміну досвідом і передовими технологіями в області освіти;

- упровадження в навчальний процес сучасних навчально-методичних і дидактичних матеріалів і програмного забезпечення автоматизованих систем навчання, систем інформаційного забезпечення занять, інформаційно-бібліотечних систем. Розробка програмного забезпечення для проведення навчальних занять і упровадження їх в навчальний процес.

Основні напрями діяльності методичної ради:

- аналіз результатів освітньої діяльності по предметах;

- участь в розробці варіативної частини навчальних планів, внесення змін у вимоги до мінімального об'єму і змісту навчальних програм;

- розгляд і оцінка інтегрованих навчальних програм по предметах, що вивчаються, і узгодження їх з програмами суміжних дисциплін для більш повного забезпечення вимог державних освітніх стандартів;

- обговорення рукописів навчально-методичних допомог і дидактичних матеріалів по предметах;

- підготовка і обговорення методики викладання навчальних предметів, підвищення кваліфікації і кваліфікаційного рівня вчителів;

- обговорення докладів по методиці викладу принципових питань програми, обговорення і затвердження календарно-тематичних планів;

- обговорення методики проведення окремих видів навчальних занять і змісту дидактичних матеріалів до них;

- розгляд питань організації, керівництва і контролю дослідницькою роботою вчителів;

- організація і проведення педагогічних експериментів по пошуку і упровадженню нових інформаційних технологій навчання;

- застосування на уроках діалогових автоматизованих систем і навчальних курсів, експертно-навчальних систем, демонстраційно-навчальних комплексів і т.д.;

- розробка і вдосконалення засобів підвищення наочності навчання (термінальних і дисплейних комплексів, макетів, стендів, діафільмів, таблиць і т.д.), а також методики їх використовування в навчальному процесі;

- вдосконалення навчальної лабораторної бази (лабораторних і спеціальних класів, кабінетів, локальних обчислювальних сетей і їх програмного забезпечення);

- взаємовідвідування занять як усередині методичного об'єднання, так і між вчителями різних методичних об'єднань з метою обміну досвідом і вдосконалення методики викладання навчальних предметів;

- сумісні засідання із спорідненими і взаємозабезпечуючими М/О в цілях обміну досвідом роботи;

- вивчення досвіду роботи споріднених М/О інших навчальних закладів і обмін досвідом з цієї роботи;

- вибір і організація роботи наставників з молодими фахівцями і малодосвідченими вчителями;

- розробка положень про проведення конкурсів, змагань, предметних олімпіад.

Функції науково-методичної ради:

І. Організаційно-педагогічна:

- сприяти пошуку та використанню в навчально-виховному процесі сучасних організаційних форм, методів і прийомів навчання й виховання, нових освітніх технологій;
- створити колектив однодумців, якіб працювали над постійним професійним самовдосконаленням, підвищенням продуктивності педагогічної праці;
- здійснювати загальне керівництво методичною, науковою, інноваційною діяльністю (проведення науково-практичних конференцій, семінарів, практикумів, круглих столів, методичних конкурсів, виставок, предметних тижнів тощо )
- розгляд планів, програм, проектів усіх підрозділів методичної роботи, їх затвердження;
- координація діяльності з питань методичної роботи з іншими підрозділами професійної освіти – кущовими, районними методичними об’єднаннями, рай методкабінетом, інститутом післядипломної освіти педагогічних працівників;
- організація самоосвітньої роботи педагогів, самовдосконалення й самореалізація їхньої особистості;
- організація цілеспрямованої роботи з молодими спеціалістами;
- проведення первинної експертизи стратегічних освітніх документів (програм, навчальних планів тощо);

ІІ. Інструктивно-методична:
- інструктаж та консультування педагогів з питань виконання нормативних, директивних документів, організації навчально-виховного процесу;
- оперативне інформування педагогів про досягнення психолого-педагогічної науки, кращий педагогічний досвід педагогічних працівників району, області, країни;

ІІІ. Пошуково-дослідницька:
- стимулювання ініціативи та активізація творчості членів
педагогічного колективу до науково-дослідницької, експериментальної та іншої творчої діяльності, спрямованої на вдосконалення, оновлення й розвиток навчально-виховного процесу в закладі освіти та роботі педагога;
- контроль процесу та результатів комплексних досліджень, проектів, експериментів, здійснюваних в закладі освіти;
- вироблення й погодження підходів до організації, здійснення та оцінка інноваційної діяльності в школі;
- організація консультування педагогів з проблем інноваційної діяльності, дослідницької роботи, професійного вдосконалення.

ІV. Вивчення узагальнення й поширення передового досвіду:
- вивчення професійних досягнень педагогів, узагальнення прогресивного досвіду кожного та впровадження його у практику роботи педагогічного колективу;
- створення умов для використання в роботі педагогів діагностичних методик і моніторингових програм з прогнозування, узагальнення та оцінки результатів педагогічної діяльності.

Організація роботи методичної ради

До складу ради входять голови М/О, керівники інших структурних підрозділів методичної служби (кафедр, лабораторій), досвідчені вчителі, директор і заступники директора НЗ, вчені Вузів (за наявності співпраці). Склад ради затверджується наказом директора НЗ.

У складі ради можуть формуватися секції по різних напрямах діяльності (проектно-дослідницька, інноваційна, діагностична, розробка змісту і т.п.)

Керує радою заступник директора з методичної роботи. Для забезпечення роботи ради обирається секретар.

Робота ради здійснюється на основі річного плану. План складається головою методичної ради, розглядається на засіданні методичної ради, узгоджується з директором школи і затверджується на засіданні педагогічної ради школи.

Періодичність засідань ради – 2 рази на семестр. Про час і місце проведення засідання голова методичної ради (секретар) зобов'язаний поставити до відома членів ради. Рекомендації підписуються головою методичної ради і секретарем. При розгляді питань, що зачіпають інші напрями освітньої діяльності, на засідання необхідно запрошувати відповідних працівників. По кожному з обговорюваних на засіданні питань приймаються рекомендації, які фіксуються в журналі протоколів.

Права методичної ради

Методична рада має право:

- готувати пропозиції і рекомендувати вчителів для підвищення кваліфікаційного розряду;

- висувати пропозиції щодо поліпшення навчального процесу в школі;

- порушувати питання щодо публікації матеріалів про передовий педагогічний досвід, накопичений в методичних об'єднаннях;

- порушувати питання перед адміністрацією школи про заохочення педпрацівників НЗ за активну участь в дослідно-пошуковій, експериментальній, науково-методичній і проектно-дослідницькій діяльності;

- рекомендувати вчителям різні форми підвищення кваліфікації;

- висувати вчителів для участі в конкурсах «Вчитель року» і «Класний керівник року».

Контроль за діяльністю методичної ради

В своїй діяльності методична рада підзвітна педагогічній раді школи. Контроль за діяльністю методичної ради здійснюється директором школи (або призначеною ним особою) відповідно до планів методичної роботи і внутрішкільного контролю.

Затверджено на засіданні педагогічної ради

Бориспільської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 3

Протокол № 1 від 31.08.2012 р.

Положення про методичне об'єднання навчального закладу

Загальні положення

Методичне об'єднання є основним структурним підрозділом методичної служби освітньої установи, що здійснює проведення навчально-виховної, методичної, дослідно-експериментальної і позакласної роботи поодинці або декількома спорідненими навчальними предметами.

Методичне об'єднання організовується за наявності не менше п'яти вчителів по одному предмету або по одній освітній області. До складу методичного об'єднання можуть входити вчителі суміжних і споріднених дисциплін.

В освітніх установах можуть також створюватися методичні об'єднання вихователів, класних керівників і т.п.

Кількість методичних об'єднань і їх чисельність визначаються виходячи з необхідності комплексного рішення поставлених перед НЗ задач і встановлюються наказом директора школи і штатами.

Вчителі, що входять до складу методичного об'єднання, здійснюють підготовку вчаться по предметах відповідної освітньої області.

Методичні об'єднання створюються, реорганізуються і ліквідуються директором школи за поданням заступника директора по методичній роботі (заст.директора по НВР).

Методичні об'єднання безпосередньо підкоряються заступнику директора по методичній роботі (заст. директора по НВР).

Методичні об'єднання в своїй діяльності дотримуються Конвенції про права дитини, керуються Конституцією і законами України, указами Президента України, рішеннями Кабінету Міністрів, органами управління всіх рівнів з питань освіти і виховання , а також Статутом і правовими актами школи, наказами і розпорядженнями директора.

Навчально-виховну, методичну і дослідно-експериментальну роботу методичні об'єднання здійснюють на основі дійсного Положення, наказів і директив Міністра освіти України, а також рекомендація обласного відділу освіти. З питань внутрішнього порядку вони керуються правилами і нормами охорони праці, техніки безпеки і протипожежного захисту, статутом школи, Правилами внутрішнього трудового розпорядку, трудовими угодами (контрактами).

Задачі і напрями діяльності методичного об'єднання

Методичне об'єднання як структурний підрозділ освітньої установи створюється для вирішення певної частини задач, покладених на навчальний заклад:

- задоволення потреб школярів в інтелектуальному, культурному і етичному розвитку;

- організація і проведення на високому професійному рівні навчально-виховної, методичної і дослідно-експериментальної роботи по одній або декільком спорідненим дисциплінам;

- вдосконалення методики проведення різних видів занять і їх навчально-методичного і матеріально-технічного забезпечення;

- підвищення педагогічної кваліфікації вчителів;

- проведення педагогічних експериментів;

- організація і проведення роботи по професійній орієнтації випускників і підготовка їх до надходження у вищі учбові заклади.

Основні формироботи в методичному об'єднанні:

- проведення педагогічних експериментів по проблемах методики навчання і виховання вихованців і упровадження їх результатів в освітній процес;

- круглі столи, наради і семінари з навчально-методичних питань, творчі звіти вчителів і т.п.;

- засідання методичних об'єднань з питань методики навчання і виховання школярів;

- відкриті уроки і позакласні заходи щодо предмету;

- лекції, доклади, повідомлення і дискусії по методиці навчання і виховання, питанням загальної педагогіки і психології;

- вивчення і реалізація в навчально-виховному процесі вимог керівних документів, передового педагогічного досвіду;

- проведення методичних тижнів;

- взаємовідвідування уроків;

- контроль за якістю проведення навчальних занять.

Основні напрямидіяльності методичного об'єднання:

- аналіз результатів освітньої діяльності по предметах;

- участь в розробці варіативної частини навчальних планів, внесення змін у вимоги до мінімального об'єму і змісту навчальних курсів;

- розробка інтегрованих навчальних програм по предметах, що вивчаються, і узгодження їх з програмами суміжних дисциплін для більш повного забезпечення вимог державних освітніх стандартів;

- підготовка і обговорення рукописів навчально-методичних і дидактичних матеріалів по предметах;

- проведення відкритих занять і відкритих позакласних заходів щодо предметів;

- підготовка і обговорення докладів з питань методики викладання навчальних предметів, підвищення кваліфікації і кваліфікаційного розряду вчителів;

- обговорення докладів по методиці викладу принципових питань програми, обговорення і затвердження календарно-тематичних планів;

- обговорення методики проведення окремих видів навчальних занять і змісту дидактичних матеріалів до них;

- розгляд питань організації, керівництва і контролю дослідницькою роботою вчителів;

- організація і проведення педагогічних експериментів по пошуку і упровадженню нових інформаційних технологій навчання;

- застосування на уроках діалогових автоматизованих систем і навчальних курсів, експертно-навчальних систем, демонстраційно-навчальних комплексів і т.д.;

- розробка і вдосконалення засобів підвищення наочності навчання (термінальних і дисплейних комплексів, макетів, стендів, діафільмів, таблиць і т.д.), а також методики їх використовування в учбовому процесі;

- вдосконалення навчально-лабораторної бази (лабораторних і спеціальних класів, кабінетів, локальних обчислювальних сітей і їх програмного забезпечення);

- взаємовідвідування занять як усередині методичного об'єднання, так і між вчителями різних методичних об'єднань з метою обміну досвідом і вдосконалення методики викладання навчальних предметів;

- сумісні засідання із спорідненими і взаємозабезпечуючими М/О в цілях обміну досвідом роботи;

- вивчення досвіду роботи споріднених М/О інших навчальних закладів і обмін досвідом з цієї роботи;

- вибір і організація роботи наставників з молодими фахівцями і малодосвідченими вчителями;

- розробка положень про проведення конкурсів, олімпіад, змагань по предметах.

Робота методичних об'єднань

Очолює методичне об'єднання голова, що призначається директором школи з числа найдосвідченіших педагогів за узгодженням з членами методичного об'єднання.

Робота методичного об'єднання проводиться відповідно до плану роботи на поточний навчальний рік. План складається головою методичного об'єднання, узгоджується із заступником директора по методичній роботі і затверджується директором школи.

Засідання методичного об'єднання проводити не рідше одного разу в четверть. Про час і місце проведення засідання голова методичного об'єднання зобов'язаний поставити до відома заступника директора школи по методичній роботи( заступника директора школи по учбово-виховній роботі). По кожному з обговорюваних на засіданні питань приймаються рекомендації, які фіксуються в журналі протоколів. Рекомендації підписуються головою методичного об'єднання.

При розгляді питань, що зачіпають тематику або інтереси інших методичних об'єднань, на засідання необхідно запрошувати їх голів. (вчителів).

Документація методичного об'єднання

Для ефективної роботи в методичному об'єднанні повинні бути наступні документи:

1. Наказ про відкриття М/О.

2. Наказ про призначення на посаду голови методичного об'єднання.

3. Положення про методичне об'єднання.

4. Функціональні обов'язки вчителів М/О.

5. Аналіз роботи за минулий рік.

6. Тема методичної роботи, її мета, пріоритетний напрями і задачі на новий навчальний рік.

7. План роботи М/О на поточний навчальний рік.

8. План-сітка роботи М/О на кожний місяць.

9. Банк даних про вчителів М/О: кількісний і якісний склад (вік, освіта, спеціальність, предмет, загальний стаж і педагогічний, кваліфікаційна категорія, нагороди, звання, домашній телефон, що викладається).

10. Відомості про теми самоосвіти вчителів М/О.

11. Графік проведення нарад, конференцій, семінарів, круглих столів, творчих звітів, ділових ігор і т.д. в М/О.

12. Перспективний план атестацій вчителів М/О.

13. Графік проходження атестацій вчителів М/О.

14. Перспективний план підвищення кваліфікації вчителів М/О.

15. Графік підвищення кваліфікації вчителів М/О на поточний рік.

16. Графік проведення поточних контрольних робіт (вносять самі вчителі або голови методичних об'єднань. Мета: попередження перевантажень школярів – не більш однієї контрольної роботи в день).

17. Графік адміністративних контрольних робіт на четверть.

18. Графік проведення відкритих уроків і позакласних заходів щодо предмету вчителями М/О.

19. Адреси професійного досвіду М/О.

20. Відомості про професійні потреби вчителів М/О.

21. План проведення методичного тижня (якщо М/О проводить самостійно).

22. Програми (авторські по предмету, затверджені ДОІППО, факультативів, кружків).

23. Інформація про навчальні програми і їх навчально-методичне забезпечення по предмету.

24. Календарно-тематичне планування (по предмету, по індивідуальних, факультативних заняттях)

25. План роботи з молодими і новоприбулими фахівцями в М/О.

26. План проведення предметного тижня.

27. ВШК (експрес, інформаційні і аналітичні довідки, діагностика)

28. Протоколи засідань М/О.

Права методичного об'єднання

Методичне об'єднання має право:

- готувати пропозиції і рекомендувати вчителів для підвищення кваліфікаційного розряду;

- висувати пропозиції про поліпшення навчального процесу в школі;

- ставити питання про публікацію матеріалів про передовий педагогічний досвід, накопичений в методичному об'єднанні;

- ставити питання перед адміністрацією школи про заохочення вчителів методичного об'єднання за активну участь в експериментальній діяльності;

- рекомендувати вчителям різні форми підвищення кваліфікації;

- звертатися за консультаціями по проблемах навчальної діяльності і виховання школярів до заступників директора школи;

- вносити пропозиції по організації і змісту атестації вчителів;

- висувати від методичного об'єднання вчителів для участі в конкурсах «Вчитель року» і «Класний керівник».

Контроль за діяльністю методичного об'єднання

Контроль за діяльністю методичного об'єднання здійснюється директором школи, його заступниками по методичній і навчально-виховній роботі відповідно до планів методичної роботи школи і внутришкільного контролю, затверджених директором школи.

Кiлькiсть переглядiв: 3200

Коментарi