Просвітницький тренінг з профорієнтаційної роботи

Тема: «Усвідомлений вибір професії як запорука життєвого успіху»

Мета: сприяти усвідомленню взаємозв’язку між особистими цілями та професійним вибором, актуалізувати процес професійного самовизначення учнів. Допомога учням у визначенні своїх інтересів, як основу професійного визначення, збагатити знання підлітків про світ професій.

Структура заняття

Зміст роботи Час виконання Необхідне обладнання
1. Вступне слово педагога 2 хвилини
2. Вправа «Знайомство» «Мне звуть …, в майбутньому я хочу стати…» 5 хвилин
3. Профорієнтаційна гра «Вгадай професію» 10 хвилин
4. Інформаційне повідомлення 5хвилин Картини з зображенням різних професій, які відповідали 5 типам професій.
5. Вправа-дослідження «Професійна спрямованість» 10 хвилин Бланки методики «Професійна спрямованість» ручка
6. Обговорення ситуацій 10 хвилин
7 Підведення підсумків. 3 хвилини

Тренінгове заняття.

Вступне слово педагога (2 хв.)

Вибір професії – одне з найбільш відповідальних рішень, які приймає людина у житті. Звичайно можна перервати навчання, якщо на третьому курсі інституту ти зрозумієш, що це справа не твоя, а можна через декілька років залишити роботу, яка не подобається. Однак час буде втрачено, та й розчарування неминуче … Вибір професії, як і будь-який вибір – це прийняття рішення при великій кількості альтернативних варіантів та необхідності враховувати різноманітні фактори. Є такий вираз: «Щастя - це коли ранком хочеться йти на роботу, а після роботи –додому».

Відколи живе людство - існує і проблема вибору занять, трудової діяльності, професійної кар’єри. Слово «професія» виникло на Землі як найвище, найдосконаліше творіння природи, підтверджують найдавніші пам'ятки, знайдені археологами, лінгвістами та істориками. Свідоцтво про роль усвідомленого вибору професійної сфери діяльності ми знаходимо навіть у Новому заповіті (послання св. апостола Павла до римлян 12.6, 7, 8): «Імама єно різні дари, згідно з благодаттю, даною нам. Коли пророцтво - то виконуй йод в міру віри, а коли служіння - будь на служінні, коли вчитель - на навчанні, коли утішитель - на потішанні, хто подає - у простоті, хто головує - то з пильністю, хто милосердствує - то з привітністю!» З різних історичних пам'яток відомо, що про­цес формування суспільних відносин супроводжувався розвитком ремесел, занять, появою різних професій. Відповідно виникали і проблеми з вибором їх, перші про­яви невідповідності професії, справі, уподобанням. Давно, дуже давно люди збаг­нули: справжню насолоду приносить лише та праця, яка обирається за власним ба­жанням, відповідно до інтересів, покликання, здібностей особистості. Ще відомий давньогрецький філософ Платон (427-347 рр. до н. е.) говорив: «Пізнай себе і роби свою справу». Саме про це ми сьогодні і поведемо мову.

Вправа « Знайомство» «Мене звуть…, в майбутньому я бажаю бути…»

Всім учасникам пропонується по черзі назвати своє ім’я та назвати , яку професію у майбутньому вони хотіли отримати, та ким бути. Якщо хтось ще не вирішив не поспішати з вибором майбутньої професії, а поміркувати над цим питанням.

Профорієнтаційна гра «Вгадай професію» (10 хв.)

Клас поділяється на дві команди. Перша команда загадує професію і потім за до­помогою іменників та прикметників характеризує її. Друга команда відгадує.

По­тім учні міняються ролями. Перемагає той, хто вгадає задуману професію.

Педагог наголошує на тому, що вони намагаються вгадати професію, аналізуючи певні її ознаки, тобто класифікує отримані відомості. І це вам допомагає виконати завдання. Так само ми теж познайомимось із загальноприйнятою класифікацією професій, яку розробили вчені. У світі існує понад 40 тисяч професій. У такому різноманітті складно орієнтуватись. Тому вчені умовно об'єднали усі професії у п'ять груп-типів. Головною у класифікації був обраний предмет праці. Тобто та робота на яку фахівець витрачає фізичні та інтелектуальні зусилля.

Інформаційне повідомлення. «Типи професій».

Найбільш час­то професії ділять за предметом праці, що використовується в діяльності.

Відповідно до даної класифікації виділя­ють категорії професій: «людина — людина», «людина —природа», «людина —техніка», «людина — знакова система», «людина — художній образ». Проаналізуємо особли­вості кожної категорії професій.

Праця людей професії «людина — людина» спрямована на процеси навчання, вихо­вання, управління, медичне та торгове об­слуговування тощо інших людей. Приклади таких професій: екскурсовод, лікар, продавець, офіціант тощо.

Зрозуміло, що важливим у роботі професій цього типу є такі якості: потреба у спілку­ванні, уміння розбиратися в людських вза­єминах, гарна пам'ять, терпіння, сталий настрій у процесі роботи з людьми.

Якщо об'єктом праці виступають різні зна­ки: цифри, рисунки, схеми, фізичні та хі­мічні символи, ноти і т.д., то такі професії відносять до категорії «людина — знакова система». До даної категорії відносять, на­приклад, професії програміста, топографа, бібліографа, економіста, перекладача ху­дожньої та наукової літератури тощо.

Людина, яка працює зі знаками, повинна володіти гарним абстрактним мисленням, відтворювальною уявою, мати гарну зосе­редженість, стійку увагу, посидючість. Професії, пов'язані з образотворчою, му­зичною, художньою діяльністю, належать до типу «людина — художній образ». Це про­фесії модельєра, художника, фотографа, наладчика музичних інструментів. З-поміж найважливіших вимог виділяють: наявність здібностей до мистецтва, творча уява, образне мислення, працелюбність, цілеспрямованість.

Професії людини, пов'язані з живою при­родою (рослинні та тваринні організми, мі­кроорганізми), належать до категорії «лю­дина — природа». Сюди відносять професії: ветеринарного лікаря, рибознавця, мікро­біолога, гідромеліоратора тощо. Даний вид професії передбачає наявність ініціативи та самостійності у вирішенні конкретних задач, творчу уяву.

І, нарешті, остання категорія «людина - техніка» передбачає наявність як предмета праці різноманітної техніки. Сюди належать всі професії, пов'язані з обслуговуванням техніки, ЇЇ ремонтом, установкою і налаго­дженням, виробництвом та збиранням об­ладнання (водій, механік, слюсар-ремонт-ник, сталевар тощо). Людина, що працює з техникою має від­значатися високою виконавською дис­ципліною та акуратністю, мати творчий потенціал, практичне мислення, техніч­ну уяву.

Вправа-дослідження «Професійна спрямованість».

Інструкція. У кожному прямокутнику пред­ставлені чотири професії. З чотирьох про­понованих професій оберіть ту, яка прива­блює вас найбільше, та виділіть її. Якщо ви не знаєте, чим займається людина тієї чи іншої професії, зверніться по допомогу до дорослих та відповідної літератури.

Таким чином, усього у вас буде виділено 25 професій по одній в кожному прямокут­нику. Потім ви працюєте з бланком по вер­тикалі. П'ять професій ви оцінюєте по п'я­тибальній шкалі: найбільш цікава для вас професія оцінюється 5 балами, найменш ці­кава - 1.1 так по всіх вертикальних стовп­чиках. Свої бали ви вписуєте у квадратики, розміщені всередині прямокутника.

Аналогічну роботу ви виконуєте, по гори­зонталі, але тепер бали вписуються у від­повідні трикутники.

Після цього в кожному прямокутнику ви знаходите суму чисел, записаних у трикут­нику і квадратику.

І, нарешті, визначаєте, суму балів по кож­ній з п'яти категорій. Для цього ви сумує­те отримані бали у кожному прямокутнику у тому порядку, в якому вони - пропонуються нижче:

Людина — людина: 1, 10, 14, 18,22;

Людина — техніка: 2, 6, 15, 19, 23;

Людина —природа: 3, 7, 11,20,24;

Людина — знакова система: 4, 8,12,16, 25;

Людина — художній образ: 5, 9, 13, 17, 21.

Порівнюємо отримані результати: там, де сума виявилась найбільшою, можна го­ворити про схильність учня до тієї чи ін­шої категорії професії і майбутню роботу з учнями будувати в уже більш конкрет­ному напрямку.

Бланк методики «Професійна спрямованість»

1. Продавець Юрист Бармен Диспетчер АТП 6. Збирач літальних апаратів Машиніст крану Штукатур Слюсар 11. Садівник Зоотехнік Чаєзнавець Птахівник 16. Кресляр Паспортистка Секретар-машиністка Друкар 2 1 . Каменяр Гравірувальник Облицювальник-мо-заїчник Гример
2. Пакувальник Автослюсар Токар Фрезерувальник 7. Ветеринарний лікар Скотар Мисливець, Лісник 12. Завідуючий архі­вом Оператор ТВ Бібліограф Менеджер 17. Архітектор Фотограф Різьбяр по каменю Художник по костю­мах 22. Учитель Гувернант Провідник вагона Спортивний тренер
3. Геолог Ґрунтознавець Квітникар Гідромеліоратор 8. Економіст Касир Топограф Бухгалтер 13. Артист Облицювальник-плиточник Скульптор Паркетник 18. Вихователь Офіціант Інспектор справах неповнолітніх Перукар 23. Столяр Тесляр Конструктор - раціоналізатор Елетрогазозварю - вальник
4. Коректор Програміст Штурман авіації Перекладач 9. Художник Шліфувальник-полірувальник Музикант Кораблебудівник 14, Викладач техніку­му Диктор Журналіст Екскурсовод 19. Шофер Водій трамвая Електромонтер Оператор верстатів 24. Агроном Рибак Оператор машинного доїння
5 Модельєр Манекенник Бутафор-декоратор Наладник музичних інструментів 10. Викладач ВНЗ Лікар Майстер виробничого навчання Робітник будинку культури 15. Інженер Сантехнік Механік Контролер ОТК 20, Лісник Бджоляр Ветеринарний фельдшер Технік-землеупорядник 25. Податковий ін­спектор Лаборант СЕС Оператор зв'язку Набірник тексту

Обговорення ситуацій.

Учням пропонується розглянути ситуації та висловити свої думки питання:

Ситуація 1

Ми багато сперечалися з подругою - яку професію вибрати.

І те начебто не підходить, і це...

Я точно знаю, куди не піду: у вчителя — не хочу псувати нерви; не піду в хімічне виробництво, тому що від спілкування з хімічними препаратами мож­ але втратити здоров'я; на фабрику не піду, тому що там перетворишся в робота, виконуючи механічну й одноманітну роботу. Я хочу, щоб на моїй роботі не псувалося здоров'я й було цікаво. Хотілося, щоб вона була пов'язана з тваринами й більшою кількістю поїздок.

Тоді тобі потрібно йти працювати в цирк! — викликнула подруга й добави­ла, — а по мені — аби тільки одержувати пристойно.

Я потім довго думала. Сумніваюся, є чи в мене талант для цирку. Може бути, подруга права, і, якщо немає покликання, треба думати про заробіток?

Питання й завдання

Які мотиви вибору професії в дівчин?

Який прийом педагогічного впливу був використаний у даної ситу­ації ?

Ситуація 2.

Під час зустрічі випускників між хлопцями відбулася от яка розмова.

Віра - маленька худенька дівчина. Вона вже фармацевт. Слухати, як вона говорить про свою професію - одне задоволення:

— Ліки для хлопців, — говорить вона, — це дуже відповідально. Найменша помилка, і навіть страшно подумати, що може трапитися... Вони ж можуть отруїтися.. Я ледве сама не отруїлася, так напробувалась...

Вона сипле назвами ліків, рецептами. Хлопці сміються:

З тобою неможливо говорити російською мовою, усе латинь і все про ліки.

Так це ж моя робота, - посміхається вона.

Серед випускників - ще один майбутній медик - Алла П. Вона буде стоматологом.

-Алла, чому ти пішла в стоматологічний?

-Марина вирішила, ну і я з нею.

- І як, подобається?

-Так нічого, тільки багато, знаєте, різних непотрібних предметів. Ну, хоча б англійський. Навіщо зубному лікареві потрібний англійська мова? А взагалі, я хочу пе­рейти в стоматологічний технікум. Буду техніком.

- З університету в технікум? Але навіщо?

- Набридло вчитися, і потім, ми проходили практику в поліклініці, так я довідалася, що технік може заробити більше лікаря.

Питання й завдання:

Зрівняєте дві позиції відносно вибору професії.?

Яка позиція відповідає вашим особистим переконанням?

Підведення підсумків Педагог підводить підсумки та наголошує на тому, що яку професію виберуть учні головне , щоб вони її вибрали усвідомлено.

Кiлькiсть переглядiв: 612

Коментарi