• Ви знаходитесь тут:

 • Головна
 • Стратегія розвитку та освітній простір

Стратегія розвитку Бориспільської загальноосвітньої

школи І-ІІІ ступенів № 3 на 2021 – 2025 роки.

Вступ. Актуальність

Освіта сьогодні покликана займатись особливим духовним творенням – готувати нову людину – громадянина України, якому притаманні такі риси, як національна самоповага і патріотизм, гуманність і добропорядність, компетентність і волелюбність, який високо цінує ідеали демократії, свободи, справедливості. Нове століття змінило стратегічні пріоритети розвитку освіти. Щоб відповідати високим стандартом і вимогам нової епохи, сучасній людині необхідні знання в широкому спектрі галузей, вона повинна вміти засвоювати все нові й нові способи та види діяльності. Сучасна школа має створювати умови для саморозвитку, самоствердження, самореалізації особистості. Умови, за яких дитина може проявити не лише інтелектуальну компетентність, але й компетентність соціальну.

Зміна освітніх парадигм висунула нові вимоги до якісної освіти.

Якісна освіта — це не рівень академічних досягнень, а ступінь оволодіння учнями основними життєвими навичками й розвиток особистості як суб'єкта і проектувальника життя (освоєння технології соціального успіху та суспільної співпраці на основі ідеї соціальної відповідальності суспільства).

Сучасна парадигма орієнтує школу на реалізацію компетентнісного підходу, що базується на розвитку та вихованні дитини-учня, здатного впливати на власну освітню траєкторію, зіставляючи її з національними та загальнолюдськими досягненнями. Відповідно до концепції Нової української школи центральне місце у системі освіти належить середній школі. На відміну від університету, в школі ще можна вирівняти дисбаланс у розвитку дітей. Світогляд закладається саме в школі. У школі формується особистість, її громадянська позиція та професійні якості. Тут вирішується, чи людина захоче і чи зможе навчатися впродовж життя. Економічна і політична ситуація в країні висуває більш високі вимоги до індивідуальних особливостей людини. Ринкові відносини кардинально міняють характер і цілі праці: зростає його інтенсивність, посилюється напруженість, потрібен високий професіоналізм, витривалість і відповідальність. У зв’язку з цим увагу необхідно приділяти проведенню цілеспрямованої профорієнтаційної роботи серед школярів, яка має спиратися на глибоке знання всієї системи основних чинників, що визначають формування професійних намірів особистості та шляхи її реалізації.

Актуальним стало створення умов для розгортання процесів самовиховання, самовдосконалення, самореалізації особистості, набуття нею досвіду діяльності, яка дозволяє ефективно гармонізувати своє власне «Я» з потребами суспільства.

Нова українська школа буде працювати на засадах особистісно орієнтованої моделі освіти. У рамках цієї моделі школа максимально враховує здібності, потреби та інтереси кожної дитини, на практиці реалізуючи принцип дитиноцентризму. Тому нині недостатньо змінити тільки систему освіти, методи, засоби виховання, необхідно особливу увагу звернути на філософію освіти, пов'язуючи її з суттю життя, з метою існування людства на землі.

В основі нашої педагогічної філософії є дитина — найвища цінність на Землі. Насамперед потрібно намагатися бачити особистість, яка є індивідуальною, неповторною. Коли дитина вірить у себе й у свої пізнавальні таланти, в ній прокидається інтерес і прагнення до пізнання. В умовах зростання пріоритету загальнолюдських цінностей, гуманістичних домінант надзвичайно важливим є засвоєння світової культури крізь призму національної системи виховання громадянина України, здатного діяти не тільки у своїй національній державі, а й у світовому просторі.

Завдання навчального закладу будуть спрямовані на реалізацію важливих складових, визначених Концепцією «Нова українська школа», а саме:

1. Новий зміст освіти, заснований на формуванні компетентностей, необхідних для успішної самореалізації в суспільстві.

2. Педагогіка, що грунтується на партнерстві між учнем, учителем і батьками.

3. Умотивований учитель, який має свободу творчості й розвивається професійно.

4. Орієнтація на потреби учня в освітньому процесі, дитиноцентризм.

5. Наскрізний процес виховання, який формує цінності.

6. Нова структура школи, яка дозволяє добре засвоїти новий зміст і набути компетентності для життя.

7. Децентралізація та ефективне управління, що надасть школі реальну автономію.

8. Справедливий розподіл публічних коштів, який забезпечує рівний доступ усіх дітей до якісної освіти.

Визначено 10 ключових компетентностей Нової української школи:

 • Спілкування державною (і рідною у разі відмінності) мовами.
 • Спілкування іноземними мовами.
 • Математична компетентність.
 • Основні компетентності у природничих науках і технологіях.
 • Інформаційно-цифрова компетентність.
 • Уміння вчитися впродовж життя.
 • Ініціативність і підприємливість.
 • Соціальна та громадянська компетентності.
 • Обізнаність та самовираження у сфері культури.
 • Екологічна грамотність і здорове життя.

Спільними для всіх компетентностей є такі вміння:

 • уміння читати і розуміти прочитане;
 • уміння висловлювати думку усно і письмово;
 • критичне мислення;
 • здатність логічно обґрунтовувати позицію;
 • виявляти ініціативу;
 • творити;
 • уміння вирішувати проблеми, оцінювати ризики та приймати рішення;
 • уміння конструктивно керувати емоціями;
 • застосовувати емоційний інтелект;
 • здатність співпрацювати в команді.

Формула Нової школи поєднує 9 ключових компонентів:

1. Новий зміст освіти, заснований на формуванні компетентностей, потрібних для успішної самореалізації в суспільстві.

2. Умотивований учитель, який має свободу творчості й розвивається професійно.

3. Наскрізний процес виховання, який формує цінності.

4. Децентралізація та ефективне управління, що надасть школі реальну автономію.

5. Педагогіка, що ґрунтується на партнерстві між учнем, учителем і батьками.

6. Орієнтація на потреби учня в освітньому процесі, дитиноцентризм.

7. Нова структура школи, яка дає змогу добре засвоїти новий зміст і набути компетентності для життя.

8. Справедливий розподіл публічних коштів, який забезпечує рівний доступ усіх дітей до якісної освіти.

9. Сучасне освітнє середовище, яке забезпечить необхідні умови, засоби і технології для навчання учнів, освітян, батьків не лише в приміщенні навчального закладу.

Соціальне замовлення впливає й на особистісні освітні потреби дітей та їх батьків. «Уведення» дитини в самостійне доросле життя через організацію її «входження» в культуру рідного народу в контексті поєднання історії цієї культури з її сучасним етапом..

Зусилля педагогічного колективу закладу спрямовані на те, щоб навчити учнів проектувати й формувати активні моделі життя, моделі успішної людини.

Виховний процес буде невід’ємною складовою усього освітнього процесу і орієнтуватиметься на загальнолюдські цінності, зокрема морально-етичні (гідність, чесність, справедливість, турбота, повага до життя, повага до себе та інших людей), соціально-політичні (свобода, демократія, культурне різноманіття, повага до рідної мови і культури, патріотизм, шанобливе ставлення до довкілля, повага до закону, солідарність, відповідальність).

Нова школа буде плекати українську ідентичність.

Глобальна мета концепції: виховання творця – всебічно розвиненої особистості, здатної до життєтворчості й націотворчості, соціально адаптованої, мобільної, налаштованої на позитивне освоєння світу й на здоровий спосіб життя.

Необхідно так організовувати процес навчання й виховання учнів, щоб зробити його змістовним та ефективним, відповідним основним потребам дитини та основним стратегічним напрямкам освіти XXI століття.

Саме тому завданнями Концепції розвитку навчального закладу є:

· сприяння всебічному розвитку здібностей учня;

· створення умов для самореалізації дитини, застосування здобутих знань і здібностей;

· формування наукового світогляду;

· сприяння розвитку особистості;

· формування навичок самоосвітньої діяльності, самоаналізу й самовдосконалення; ставлення до праці як умови життєвого самоствердження;

· формування людської гідності й національної самосвідомості, патріотизму;

· сприяння самовизначенню особистості;

· формування комунікативної та інформаційної компетентностей;

· формування правової компетентності, компетентності соціальної активності та громадянської відповідальності; толерантності; культури світу;

· формування екологічної культури;

· збереження й зміцнення морального і фізичного здоров'я, формування культури здорового способу життя та відпочинку.

Концепція розвитку керується Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про Державну національну програму «Освіта» («Україна ХХІ століття»), «Про загальну середню освіту», «Про інноваційну діяльність», «Про внесення змін до Закону України «Про освіту» щодо особливостей доступу осіб з особливими потребами до освітніх послуг», Концепцією реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року, схваленою розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14 грудня 2016 р. № 988-р, «Про Національну доктрину розвитку освіти», відповідними Указами Президента України, Кабінету Міністрів України та Міністерства освіти і науки України, зокрема, «Концепція інформатизації України», «Концепція профільного навчання в старшій школі», наказом МОН України від 17.05.2017 № 708 «Про проведення дослідно-експериментальної роботи Всеукраїнського рівня за темою «Науково-методичні засади створення та функціонування Всеукраїнського науково-методичного віртуального STEM-центру (ВНМВ STEM-центр)» на 2017-2021 роки», Державним стандартом базової і повної середньої освіти та Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів для початкової, основної та старшої школи та іншими документами.

Повний текст концепціЇ розвитку школи 3

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА

БОРИСПІЛЬСЬКОЇ

ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ І-ІІІ СТУПЕНІВ № 3

БОРИСПІЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

на 2021-2022 навчальний рік

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Вступ

Відповідно до Закону України «Про освіту» основним документом, що забезпечує досягнення учнями визначених відповідним Державним стандартом загальної середньої освіти результатів навчання, є освітня програма закладу загальної середньої освіти (стаття 33 Закону України «Про освіту», стаття 11 Закону України «Про повну загальну середню освіту»).

Освітня програма – це єдиний комплекс освітніх компонентів, спланованих і організованих закладом загальної середньої освіти для досягнення учнями результатів навчання...

(Повний зміст Освітньої програми додається у вкладеннях)

Кiлькiсть переглядiв: 5525