• Ви знаходитесь тут:

  • Головна
  • Учнівське самоврядування

Роботу учнівського самоврядування закладу також можна побачити, відвідавши сторінку у Фейсбуці:

/Files/images/сторінка бібліотека (2).jpg

САМОВРЯДУВАННЯ – ЦЕ ШКОЛА КОЛЕКТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, СТВОРЕННЯ ТАКИХ ЖИТТЄВИХ СИТУАЦІЙ, В ЯКИХ ВИЯВЛЯЮТЬСЯ, ВИРОБЛЯЮТЬСЯ, ВІДТОЧУЮТЬСЯ КРАЩІ ЯКОСТІ ОСОБИСТОСТІ

Завданням учнівського самоврядуванняу закладі є: виробляти в школярів організаторські здібності, розвивати їхній лідерський потенціал, соціальну активність, вміння та навички налагоджувати взаємодію, брати на себе відповідальність за прийняття рішення, співпрацювати на принципах партнерства; виховувати в дітей почуття господаря навчального закладу, класу, власної причетності до розвитку суспільства, держави; формувати соціальну компетентність учнів, такі якості як принциповість, самостійність, ініціативність, готовність знаходити правильні рішення, долати труднощі.

Участь у роботі учнівського самоврядування сприяє усвідомленню особистістю творчих потреб, мотивів, цілей як провідних у її життєдіяльності; розвитку цілеспрямованості, ініціативності, критичного розуму, самостійності, готовності до виправданого ризику, організованості, працелюбності, порядності, відповідальності, спостережливості дослідника, творчої уяви й фантазії, інтуїції, уваги і пам’яті, постійному зростанню потенціалу творчої діяльності – прагненню до систематичного здобування нових знань у сфері учнівського самоврядування, формуванню вміння їх застосовувати, експериментувати, досліджувати, брати участь у вдосконаленні навколишнього середовища, визначати і розв’язувати життєві завдання, розробляти учнівські проекти.

Учнівське самоврядування забезпечує дитині право на свободу вибору ціннісної позиції, формує установку на подолання дисгармонії в досвіді, поведінці, спілкуванні, діяльності; сприяє згуртуванню шкільного колективу, розвитку громадської думки, формуванню в учнів організаторських та управлінських умінь, ефективному входженню в доросле життя. Шляхом залучення учнів до роботи в органах учнівського самоврядування відбувається підготовка активних громадян держави.

Доцільно організоване за змістом і формою учнівське самоврядування має потужний виховний потенціал, розвиває лідерські якості, формує соціальний досвід та ціннісні орієнтації, створює простір для самореалізації, сприяє усвідомленню особистістю своїх прав, свобод, обов’язків, задоволенню потреб у спілкуванні з однолітками, самоствердженню в суспільно-значимій діяльності, захищає від негативних впливів соціального середовища, виховує активних громадян держави.

На сучасному етапі учнівське самоврядування є самостійним соціальним інститутом, який забезпечує громадянське становлення особистості. А допомагають налагодити роботу учнівського самоврядування у закладі заступник директора з виховної роботи Швачко Тамара Миколаївна і педагог-організатор Загородня Алла Олександрівна.

Статут учнівського самоврядування

Бориспільської загальноосвітньої школи

І – ІІІ ступенів № 3

«Лідер»

Правління учнівського самоврядування, від імені учнів, виражаючи суверенну волю учнів, дбаючи про забезпечення прав і свобод людини – учня, та гідних умов її життя, піклуючись про зміцнення учнівського самоврядування в школі, прагнучи розвивати і зміцнювати демократію у суспільстві, усвідомлюючи відповідальність перед Богом, власною совістю, попереднім, нинішнім та майбутнім поколінням учнів, приймає цей Статут – основний закон учнівського самоврядування Бориспільської загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів № 3

РОЗДІЛ І. Загальні положення

Стаття 1. Офіційною назвою органу учнівського самоврядування закладу освіти є учнівський парламент школи «Лідер»

Стаття 2. Учнівський парламент школи «Лідер» - самостійне, добровільне, демократичне об'єднання здобувачів освіти Бориспільської загальноосвітньої школи І-ІІІ ст.№3

Стаття 3. Дія даного Статуту поширюється на всіх здобувачів освіти закладу, незалежно від класу, віку, виконуваних ними доручень.

Стаття 4. У своїй діяльності учнівський парламент школи «Лідер» керується нормативно – правовим актом: Конституцією України, Всезагальною декларацією прав людини, Конвенцією ООН про права людини, Закон України «Про освіту», «Про громадські організації», «Про дитячі та молодіжні громадські організації», Положенням про учнівське самоврядування та даним Статутом.

Стаття 5. Учнівський парламент школи «Лідер» будує свою роботу з органами управління, різними громадськими об'єднаннями та організаціями, педагогами і батьками на принципах взаємоповаги, співпраці і координації.

Стаття 6. Учнівський парламент школи «Лідер» маже мати свою символіку, засоби масової інформації.

РОЗДІЛ ІІ. Мета та завдання діяльності органів учнівського самоврядування закладу освіти

Стаття 7. Мета. Розвиток соціально зрілої, творчої ініціативної особистості та реалізація її лідерського потенціалу й набуття досвіду в управлінській діяльності.

Стаття 8. Завдання.

1. Створення умов для формування і розвитку соціально активної життєво компетентної особистості, лідера, здатного до управління й організації діяльності колективу.

2. Запровадження демократичної системи учнівського самоврядування в закладі освіти та вироблення механізму взаємодії і координації.

3. Формування й розвиток соціально активної, гуманістично спрямованої, національно свідомої особистості, з активною громадянською позицією, готової до самореалізації, розбудови, захисту своєї держави.

4. Забезпечення і захист прав та інтересів дітей та молоді, формування у них правової й загальної культури.

5. Широке залучення здобувачів освіти до соціально корисної діяльності.

6. Сприяння всебічній реалізації дітьми та підлітками своїх інтересів, здібностей, прав та свобод на засадах загальнолюдських цінностей.

7. Стимулювання розвитку й реалізації лідерського потенціалу юнаків та дівчат у різних сферах їх життєдіяльності.

8. Підтримка ініціатив творчих об'єднань щодо вдосконалення навчання й виховання дітей та молоді, організацій їх дозвілля.

9. Підтримка молоді до майбутньої участі в керівництві державними та суспільними справами, реалізації набутих знань, умінь і навичок управлінської діяльності.

РОЗДІЛ ІІІ. Зміст та організація роботи учнівського самоврядування закладу освіти

Стаття 9. Органи учнівського самоврядування використовують різноманітні форми роботи, спираючись на запити, інтереси, творчість та ініціативу учнів, батьків та педагогів. Голова учнівського парламенту школи «Лідер» безпосередньо взаємодіє з адміністрацією, батьківським комітетом закладу освіти.

Стаття 10. Діяльність учнівського парламенту школигрунтується на засадах:

üСамостійність учнівського самоврядування у межах своїх повноважень при вирішенні проблем організації життєдіяльності закладу освіти;

üВідповідальності органів учнівського самоврядування перед здобувачами освіти, педагогами та батьками;

üНадання лідерам учнівського самоврядування повноважень та обов’язків, визначених згідно з законодавством України, Статутом закладу освіти, Положенням про учнівське самоврядування та даним Статутом;

üРізноманітності форм учнівського самоврядування.

Стаття 11. Самоврядування учнівського парламенту школи «Лідер» має двоступеневу структуру – самоврядування учнів закладу освіти та органи самоврядування, дві частини якої тісно пов'язані між собою та працюють за спільно узгодженими програмами й планами.

Стаття 12. Функціонування органів самоврядування здійснюється згідно з обраною структурою міністерств. Їх функції та напрями діяльності затверджуються учнівською конференцією закладу освіти.

Стаття 13. Вищим органом учнівського самоврядування є загальношкільна учнівська конференція (загальні збори), що скликається не рідше одного разу на рік.

Стаття 14. Загальношкільна учнівська конференція має такі повноваження:

· Затверджує програми, Статут, Положення та інші важливі документи і рішення;

· Затверджує кількісний і персональний склад виконавчого органу учнівського самоврядування шкільної ради «Лідер».

· Приймає рішення, що стосується діяльності виконавчого органу учнівського самоврядування парламенту і є обов'язковими для виконання;

· Приймає рішення, спрямовані на покращення освітнього процесу у закладі освіти і носить рекомендаційний характер.

Стаття 15. На період між загальношкільними учнівськими конференціями керівництво учнівським самоврядуванням закладу освіти здійснюється парламентом.

Стаття 16. Зміст діяльності учнівського самоврядування реалізується за напрямами:

üШироке залучення дітей та учнівської молоді до активної участі у житті колективу, громади;

üРозкриття, самовдосконалення, самореалізація особистості, її моральний, духовний, фізичний та соціальний розвиток;

üЗахист прав та інтересів членів свого колективу;

üОрганізація життя та діяльності свого колективу;

üОрганізація просвітницької роботи серед однолітків;

üПідготовка до дорослого життя, орієнтовний вибір майбутньої професії;

üФормування національної самосвідомості, активної громадянської позиції, лідерських якостей, здатності до управлінської діяльності;

üОрганізація навчання дітей – лідерів;

üВикористання інтерактивних форм роботи.

РОЗДІЛ ІV. Права учнів закладу освіти на здійснення учнівського самоврядування

Стаття 17. Учні закладу освіти мають право на розвиток учнівського самоврядування у закладі освіти відповідно до чинних законів України.

Стаття 18. Участь у парламенті гарантується правом:

· Обирати і бути обраними до органу учнівського самоврядування закладу освіти;

· Брати активну участь у діяльності органів учнівського самоврядування та підрозділів;

· Звертатися до адміністрації закладу освіти з зауваженнями та пропозиціями щодо вдосконалення освітнього процесу в закладі освіти.

РОЗДІЛ V. Учнівський парламент закладу освіти

Стаття 19. Рада лідерів, учнівський парламент – виконавчий орган учнівського самоврядування, робота якого спрямована на розвиток учнівської ініціативи, дисципліни та особливостей у відповідності з задоволенням своїх потреб та інтересів.

Стаття 20. Парламент школи затверджується на загальній учнівській конференції і підзвітній їй на один навчальний рік.

Стаття 21. До складу учнівського парламенту входять по 1 представнику від колективів здобувачів освіти 7-12 класів.

Стаття 22. Керівний склад учнівського парламенту обирається шляхом проведення виборчої кампанії та таємного голосування. Кандидат вважається обраний на посаду, якщо за нього проголосували більшістю голосів.

Стаття 23. Засідання учнівського парламенту проводиться за відповідним планом. При виникненні проблем, які потребують негайного вирішення, парламент закладу збирається на термінове позачергове засідання. Інформація щодо рішення учнівського парламенту висвітлюється прес-центром у засобах масової інформації закладу освіти.

Стаття 24. Повноваження членів парламенту припиняється з моменту завершення наступної виборчої кампанії і оголошення нового керівного складу шкільного парламенту «Лідер».

Стаття 25. Повноваження членів шкільного парламенту можуть бути припинені у разі:

üСкладання повноважень за особистою заявою;

üПереходу до іншого закладу освіти;

üВідкликання колективом класу свого представника зі складу шкільного парламенту;

üУ разі рішення членів шкільного парламенту за поведінку, що шкодять іміджу шкільного парламенту «Лідер».

РОЗДІЛ VІ. Права та обов'язки голови учнівського парламенту школи «Лідер».

Стаття 26. Президент учнівського парламенту школи «Лідер», який є представником усіх здобувачів освіти у взаємовідносинах з іншими структурами закладу освіти та його адміністрацією, діє як офіційний представник на заходах, у яких представлений заклад освіти.

Стаття 27. Президент учнівського парламенту школи «Лідер» обирається з числа учнів закладу освіти на основі загального рівного і прямого виборчого права при таємному голосуванні строком, не менше, ніж двічі на рік. Вибори президента відбуваються згідно з Положенням про вибори президента учнівського парламенту школи «Лідер» закладу освіти.

Стаття 28. Президент учнівського парламенту школи «Лідер» здійснює загальну координацію діяльності центрів учнівського самоврядування.

Стаття 29. Президент має право:

· Відвідувати збори педагогічного колективу;

· Планувати разом з адміністрацією виховну роботу в закладі освіти;

· Висловлювати відверто свої думки і судження з усіх питань життя та діяльності колективу закладу освіти;

· Вносити пропозиції щодо вдосконалення освітнього процесу в закладі освіти;

· Скликати чергові та позачергові засідання шкільного парламенту;

· Розміщати свої звернення до учнів у шкільних засобах масової інформації.

Стаття 30. Президент зобов'язаний:

· Дотримуватися Повноважень про учнівське самоврядування та даного Статуту;

· Планувати, організовувати, координувати роботу шкільного парламенту;

· Звітувати на загальношкільних учнівських конференціях про свою діяльність шкільного парламенту «Лідер»;

· Оптимально використовувати навчальний час для духовного збагачення та культурного зростання;

· Проводити конференції з питань самоврядування;

· Виступити на захист прав та гідності учнів закладу освіти;

· Гідно представляти учнівський колектив в інших закладах освіти та громадських організаціях.

РОЗДІЛ VІІ. Взаємодія органів учнівського самоврядування з адміністрацією закладу освіти, педагогічним колективом, іншими об'єднаннями та організаціями.

Стаття 31. Взаємовідносини між учнівським парламентом школи «Лідер» та адміністрацією, створюються на основі принципів взаємоповаги, толерантності та співпраці.

Стаття 32. Директор закладу освіти призначає з числа заступників, педагогів координаторами, які мають право дорадчого голосу і допомагають здобувачам освіти у вирішенні проблемних питань, спрямовують роботу органів учнівського самоврядування.

Стаття 33. Учнівський парламент школи «Лідер» сприяє поширенню інформації про діяльність дитячих та молодіжних організацій, рухів, тісно співпрацює з товариствами і клубами за інтересами, що діють у закладі освіти та за його межами.

РОЗДІЛ VІІІ. Самоврядування класів.

Стаття 34. Для організації життя та діяльності здобувачів освіти класів, які мають свою назву учнівський парламент школи «Лідер», а також можуть мати свою символіку, засоби масової інформації тощо.

Стаття 35. Вищим органом самоврядування учнів класу є збори учнів класу, що проводяться не частіше 1 разу на 2 місяці.

Стаття 36. На зборах розглядаються питання, що стосуються життя і діяльності учнів класу, затверджуються керівний склад, програми та плани діяльності, шляхи підвищення ефективності роботи та інше.

Стаття 37. На збори органу учнівського самоврядування класу можуть бути запрошені представники адміністрації, вчителі – предметники, батьки, представники учнівського парламенту .

Стаття 38. Зборами органу самоврядування класів можуть вноситися пропозиції, що повинні бути розглянуті на засіданні учнівського парламенту школи «Лідер».

Стаття 39. Головою зборів органу учнівського самоврядування класу є його голова, а в разі його відсутності – заступник.

Стаття 40. В органах учнівського самоврядування класів учні організовують свою громадську роботу в комісіях за інтересами та бажаннями. На організаційних зборах комісій вони обирають голів, планують свою роботу у відповідності з напрямами діяльності учнівського парламенту школи «Лідер», розподіляють доручення.

Стаття 41. На зборах учнів класу шляхом відкритого (таємного) голосування простою більшістю голосів на альтернативній основі обираються кандидати у члени учнівського парламенту школи «Лідер».

РОЗДІЛ ІX. Прикінцеві положення

Стаття 42. Статут учнівського парламенту школи «Лідер» набуває чинності з дня його затвердження загальноучнівською конференцією учнівського самоврядування.

Стаття 43. Припинення діяльності учнівського парламенту школи «Лідер» здійснюється шляхом його ліквідації чи реорганізації за рішенням шкільної конференції закладу освіти не менше як 2/3 обраних представників класів або у випадках, передбачених чинним законодавством України.


undefined

Кiлькiсть переглядiв: 881